Ta strona używa plików cookie.
Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Wiecej w naszej Polityce Cookies
Tak, akceptuję

Dokumentacja medyczna

Zasady udostępnienia dokumentacji medycznej:

  • 1) W celu uzyskania dokumentacji medycznej pacjent występuje z wnioskiem w formie ustnej lub pisemnej. Wykorzystując formą pisemną zaleca się wykorzystanie wzoru wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej.
  • 2) Udostępnianie dokumentacji medycznej z leczenia do wglądu następuje w obecności lekarza prowadzącego, a w razie jego nieobecności Kierownika lub Koordynatora Centrum.
  • 3) Wnioski o udostępnienie dokumentacji medycznej składać można: a) osobiście w Rejestracji w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:00 – 20:00, soboty 8:00-13:00 b) za pomocą poczty (także i poczty elektronicznej) na adres Centrum ul. Piłsudskiego 33, 05-074 Halinów lub adres email: rejestracja@zanmed.pl
  • 4) W przypadku upoważnienia osoby innej niż wskazana w dokumentacji medycznej do wniosku należy dołączyć pisemne „Upoważnienie do udostępnienia dokumentacji medycznej”. lub pod linkiem:
  • 5) Wnioski, o których mowa w pkt. 1 i 4 można pobrać w Rejestracji centrum w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 20:00, soboty 8:00-13:00 oraz na stronie internetowej www.zanmed.pl pod linkiem: Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej do pobrania
  • 6) W przypadku, o którym mowa w pkt 3a pracownik Rejestracji wydaje osobie upoważnionej do udostępnienia dokumentacji medycznej wniosek, w celu jego wypełnienia. Jednocześnie zaznajamia ww. osobę z zasadami udostępniania dokumentacji medycznej.
  • 7) Dokumentacja medyczna wydawana jest bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie do 30 dni roboczych, licząc od daty złożenia wniosku. W przypadku przesłania wniosku pocztą elektroniczną po tych godzinach pracy jako datę złożenia wniosku przyjmuje się kolejny dzień roboczy i termin ten liczy się od kolejnego dnia roboczego.
  • 8) Płatna dokumentacja medyczna pacjentów wydawana bezpośrednio wnioskodawcy lub osobie przez niego upoważnionej po dokonaniu opłaty, jeśli taka będzie naliczona w Rejestracji Centrum.

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Stawki obowiązują od 1 marca 2021r. do 31maja 2021 r.

  • Po raz pierwszy w żądanym zakresie udostępenie dokumentacji jest bezpłatne

  • Po raz kolejny w żądanym okresie - Kserokopia lub wydruk (1 strona) 0,00 zł 0,38 zł - Wyciąg lub odpis (1 strona) 0,00 zł 10,91 zł - Środki komunikacji elektronicznej 0,00 zł 0,00 zł - Informatyczny nośnik danych 0,00 zł 2,18 zł

Maksymalna wysokość opłaty za: jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,002, jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,00007, udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – nie może przekraczać 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej “Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ogłoszenie. (art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)around

Partnerzy

NFZ
PZU
Enel-med
Tu zdrowie
Allianz
Saltus ubezpieczenia
close
Potrzebujesz więcej informacji?
Oddzwonimy do Ciebie!


* Twój numer telefonu nie będzie wykorzystany w celach marketingowych lub przekazany dalej.
Wyłącznie oddzwaniamy na podany numer telefonu.
Zostaw numer
oddzwonimy!